Popiežius aukojo Grabnyčių Mišias: grąžinti Viešpatį į centrą

grabPopiežius Pranciškus pakvietė Dievui pašvęstas vienuoles ir pašvęstus vienuolius su užsidegimu atnaujinti pasiaukojimą Dievui pagal pranašo Simeono pavyzdį – jo motyvus, viziją ir gestą, kai šventykloje paėmė ant rankų panešioti kūdikėlį Jėzų. Popiežius kreipėsi į pašvęstuosius trečiadienį, vasario 2 d., Šv. Petro bazilikoje aukotose Grabnyčių – Kristaus paaukojimo šventės – Mišiose, kuriose kartu paminėta Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena.

Metai nuo perversmo Mianmare. Popiežiaus kreipimasis

perver1„Jau metus su skausmu stebime smurtą Mianmare. Kaip savo kartoju šio krašto vyskupų raginimą tarptautinei bendruomenei siekti visų suinteresuotų šalių susitaikymo. Negalime nusisukti į kitą pusę nuo daugelio brolių ir seserų kančių. Prašykime maldoje Dievą paguodos šiai iškankintai tautai. Jam patikime savo pastangas dėl taikos“, – sakė trečiadienį popiežius.

Trečiadienio katechezė. Šv. Juozapas yra mūsų draugas

draugasPer pastarųjų savaičių trečiadienio bendrąsias audiencijas, priminė Pranciškus, jis apžvelgė šv. Juozapo paveikslą remdamasis negausiomis, tačiau svarbiomis žiniomis, kurias mums perdavė Evangelijos, kalbėjo apie jo savybes, kurias išryškino Bažnyčios maldos ir pamaldumas. Šio trečiadienio katechezėje popiežius šnekėjo apie tai, kad šv. Juozapas nėra vien gražus, tačiau tolimas istorinis pavyzdys. Jis gali būti mūsų draugas šiandien. Kokiu būdu? Per šventųjų bendrystę.

Popiežius: padėkime žmonėms atpažinti melą apie vakcinas

Sausio 28 d. rytą popiežius Pranciškus susitiko su tarptautinio katalikiško žiniasklaidos konsorciumo „Catholic fact-checking” nariais, kurie padeda žiniasklaidos vartotojams atpažinti netikras arba sąmoningai klaidinančias žinias apie pandemiją ir ypač apie vakcinas nuo COVID-19.

Sinodalumas, pastoracinis palydėjimas ir išklausymo kultūra bažnytiniame Tribunole

sinodPopiežiaus Pranciškaus ketvirtadienio audiencija Romos Rotai pradėjo šio Bažnyčios teismo juridinius metus. Sveikinimo kalboje tribunolo vadovams ir pareigūnams, advokatams ir bendradarbiams Pranciškus priminė šiemet minimus Šeimos metus ir prašė visus susimąstyti apie sinodalumo svarbą svarstant santuokos negaliojimo bylas.

Ką sako naujoji katecheto tarnystė?

naujojiDievo žodžio sekmadienį popiežius Pranciškus šešiolika tikinčių pasauliečių, moterų ir vyrų, paskyrė lektoriais ir katechetais. Skyrimai suteikti pirmą kartą ir pagal naujas apeigas. Tačiau katechetai jau darbuojasi daug amžių, kas pasikeitė? Atsakyti padeda Pranciškaus paaiškinimai ir pačios apeigos, kuriomis šios tarnystės įsteigiamos ir suteiktos.

Popiežiaus katechezė. Juozapo sapnai

juozapoTęsdamas šv. Juozapui skirtą katechezių ciklą šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie Juozapo sapnus.
Biblijoje, kaip ir senovės tautų kultūrose, sapnai buvo laikomi priemone, kuria Dievas apreiškia save, sakė Pranciškus. Sapnas simbolizuoja kiekvieno iš mūsų dvasinį gyvenimą – tą vidinę erdvę, kurią kiekvienas iš mūsų yra pašauktas puoselėti ir saugoti. Tačiau, pridūrė popiežius, turime atsiminti, kad kiekviename iš mūsų skamba ne tik Dievo balsas, bet ir daug kitų balsų – mūsų baimių balsai, mūsų praeities patirčių balsai, mūsų vilčių balsai, taip pat piktojo balsas, kuris nori mus apgauti ir suklaidinti. Todėl svarbu atpažinti Dievo balsą tarp kitų balsų. Kaip tik šia prasme, pasak Pranciškaus, labai svarbus yra Juozapo pavyzdys. Jis moka išsaugoti vidinę ramybę ir, kas svarbiausia, atpažinti Dievo žodį ir pagal jį priimti teisingus sprendimus.

Nuncijus Ukrainoje: meldžiamės su popiežiumi ir geros valios žmonėmis

nuncijusPopiežiaus Pranciškaus paraginti, šį trečiadienį, sausio 26 d., katalikai visame pasaulyje meldžiasi už Ukrainą. Maldos dienos išvakarėse mūsų kolegos iš Vatikano radijo laidų ukrainiečių kalba redakcijos kalbėjosi su apaštališkuoju nuncijumi Ukrainoje arkivyskupu Visvaldu Kulboku.
Kaip popiežiaus kreipimasis buvo sutiktas Ukrainoje?

Skiepytis nuo COVID-19 – religinė pareiga

religineAntradienį, sausio 25 dieną, baigiasi ekumeninis aštuondienis – Maldos už krikščionių vienybę laikotarpis, kurio pradžia Italijoje tradiciškai sutampa su Maldos aštuondienio išvakarėse minima metine žydų ir katalikų santykių ir dialogo diena. Šiemet Italijoje, dialogas tarp krikščionybės ir žydų paminėtas sausio 17 dieną Romos Žydų muziejuje diskusija apie hebraizmo ir krikščionybės dvasines ir žmogiškąsias vertybes pandemijos iššūkių šviesoje.

Popiežius: liudyti artumą atskirtyje gyvenančiam jaunimui

liudytiPopiežių pirmadienį aplankė seserų augustinių Notre-Dame kongregacijos generalinės kapitulos dalyvės. Pranciškus pasidžiaugė ugdymo sferoje įsipareigojusių vienuolių darbais, jas ragino su Evangelijos subrandintu entuziazmu padėti jaunimui vėl atrasti gyvenimo skonį ir norą kurti visuomenę.

Paskelbta žinia 56 Pasaulinei socialinės komunikacijos dienai

dienaiSausio 24 dieną paskelbta Pranciškaus žinia šiemetinei Pasaulinei socialinės komunikacijos dienai, minimai 56 kartą. Joje Šventasis Tėvas išsamiai aptaria klausymosi, įsiklausymo aspektą komunikacijoje. Jis yra lemiamas komunikacijos gramatikoje, tai tikro dialogo sąlyga.

Ukrainos ir Lenkijos ganytojai: karo barbarybė nieko neišsprendžia

bar„Šiandien norime aiškiai pasakyti, kad bet koks karas yra tragedija ir niekada negali būti tinkama priemonė tarptautinėms problemoms spręsti. Jis niekada nebuvo ir nebus tinkamas sprendimas, nes dėl jo kyla nauji ir dar rimtesni konfliktai“, – rašoma bendrame ukrainiečių ir lenkų vyskupų kreipimesi.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ: Lietuvos padėtis šiuo metu yra tragiška, sunkesnė nei prieš 30 metų

Šiemet minime 50-ies metų sukaktį nuo pirmojo Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos numerio pasirodymo. Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ Kroniką redagavo vienuolika metų ir beveik tiek pat laiko už šią savo veiklą praleido lageriuose ir kalėjimuose.

Slapta leidžiamo ir platinamo leidinio dėka į laisvąjį pasaulį sklido žinios apie tikinčiųjų persekiojimus: buvo viešinamos sovietų nužudytų dvasininkų pavardės, faktai apie dėl įsitikinimų iš darbų ar universitetų išmetamus žmones, žinios apie niokojamą krikščionišką paveldą.

Šiandien kardinolas S. Tamkevičius SJ ne tik dalijasi prisiminimais apie ano meto persekiojimus, bet ir įspėja apie dabartines grėsmes sąžinės, žodžio ir tikėjimo laisvei.

Europos vyskupų kreipimasis dėl padėties Ukrainoje

padetiesEuropos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) vadovybė šiuo dramatišku įtampos momentu Europos žemyno vyskupų vardu reiškia savo artumą Bažnyčioms Ukrainoje ir visiems jos žmonėms, sakoma sausio 21 d. paskelbtame tarybos pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo pareiškime.

Popiežius: nesitenkinkime drungnu ir lėkštu tikėjimu

druPenktadienį, sausio 21 d., popiežius Pranciškus priėmė Tikėjimo mokymo kongregacijos narius, dalyvaujančius kasmetinėje plenarinėje sesijoje. Jiems sakytoje kalboje popiežius apžvelgė kongregacijos darbą pagal tris raktažodžius: orumas, įžvalgumas ir tikėjimas.

Apie būsimo Bažnyčios mokytojo šv. Ireniejus mokymą

mokyma2021 m. spalio 7 d. popiežius Pranciškus audiencijoje Šv. Ireniejaus mišriai ortodoksų ir katalikų grupei pasakė, jog ketina netrukus skelbti jos globėją šv. Ireniejų Lionietį Bažnyčios mokytoju ir kad jam suteiks „Vienybės mokytojo“ – „Doctor unitatis“ titulą. Popiežius sakė, kad šv. Ireniejus nutiesė dvasinį ir teologinį tiltą tarp Rytų ir Vakarų krikščionių.

Popiežius pirmąkart suteiks moterims lektorės ir akolitės tarnystes

lekSausio 23 dieną bus trečią kartą švenčiamas Dievo Žodžio sekmadienis, skatinantis didesnį tikinčiųjų dėmesį Šventajam Raštui, o per jį – Dievo ir Kristaus pažinimui. Šia proga Pranciškus keliems tikintiesiems, pabrėžiant jų atsakomybę perduodant tikėjimą ir liturgijoje, suteiks įvairias tarnystes – katecheto, lektoriaus ir akolito. Pirmą kartą – ir moterims. 

Rengiamasi šv. Ireniejų paskelbti Bažnyčios mokytoju

irenKetvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Marcello Semeraro, kuris supažindino su kongregacijos nuomone dėl siūlymo šv. Ireniejų paskelbti Bažnyčios mokytoju ir su trijų beatifikacijos bylų eiga.

Popiežius prašo melsti Dievą už kenčiančius Tongos žmones

tongosTongos salyną ir jos gyventojus sausio 15 d. ištiko galingos gamtos stichijos sukelta katastrofa, apie kurios mastą ir nuostolių apimtį šiandien dar žinoma nedaug. Pagal pirmąsias neišsamias žinias, povandeninio ugnikalnio išsiveržimo ir jo sukelto cunamio padaryti nuostoliai didžiuliai.
Tongą ištikusią katastrofą paminėjo popiežius Pranciškus baigiantis trečiadienio bendrajai audiencijai. Pranciškus užtikrino, jog jis yra dvasiškai artimas Tongos žmonėms, meldė jiems Dievo paguodos ir paprašė visų melstis su juo už Tongos gyventojus:

Kun. Tomaš Halik. Ateities krikščionybės forma bus kitokia

kitokia„Šiandieniniams teologams ir Bažnyčios ganytojams reikia tokios drąsos, kaip šv. Pauliaus, leidusio ankstyvajai krikščionybei įsilieti į naują ir platesnį graikų-romėnų civilizacijos kontekstą, paskelbusio, kad tai, ką daugelis to meto krikščionių, tarp kurių ir apaštalų autoritetai, laikė esminiais savo religinės tapatybės bruožais, ypač apipjaustymą ir kitas Mozės Įstatymo taisykles, yra pasenę ar net žalinga“, – sako kun. Tomaš Halik interviu, paskelbtame žurnale „Etudes“.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode